جانم فدای رهبر
مهدویت-رهبر-شیعه

سلام باقسمت ششم زندگی نامه ی امام
خامنه ای همراه شماهستیم لطفابرای دیدن این قسمت به ادامه ی مطلب مراجعه
فرمایید


این قسمت قرآن:مکتب های قرآن،بچه های چهارساله وپنج ساله رادرس می داد.من خودم
درپنج سالگی به مکتب رفتم وقرآن یادگرفتم.مکتب خانه هایی که رژیم منحوس پهلوی،شجاعت
وشهامت به خرج داد!ورعدوبرق کردوآنهارابرچید،خانه هایی برای تعلیم قرآن بود.یک زن
یامردی می نشست،بچه های مردم راقرآن یادمی داد،بعداین بچه هادرجامعه ای می
افتادندکه درآن،سوادوعلم وفرهنگ،متعلق به عده خاصی بود،اماقرآن
رابلدبودند...بعدهادردوران طاغوت،درمسجدکرامت جلسات تفسیرودرسقرآن داشتم.به جوانی
که آمدند،می گفتم که هرکدام ازشماها یک نسحه قرآن درجیب بغلتان داشته
باشید.اگردرجایی منتظرکاری می ایستیدوفراغتی پیدامی کنید،یک دقیقه،دودقیقه،پنج
دقیقه،نیم ساعت،قرآن رابازکنیدوبه تلاوت آن مشغول شویدتابااین کتاب انس
پیداکنید.یادم می آیدکه درسابق،بعضی ازاین موج های رادیویی رابازحمت پیدامی
کردم.رادیوهای مصررابازمی کردم وبازحمت آنرامی شنیدم.مارفیقی داشتیم-خدارحمتش
کند-اوبه مصررفته بود،چندماه درآن جامانده بودونوارهای ابوالفتاح،شیخ مصطفی اسماعیل
ومحمدرفعت وامثال آنان رااین جاآورده بود.مخصوصامن ازابوالفتاح خیلی خوشم می
آمد.بعدهاهم باصدای شیخ مصطفی اسماعیل آشناشدم.
پایان
قسمت ششم...


طبقه بندی:  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٤ توسط محمدمحمدعلی تبار

هیئت علمدار حسین (ع) بابل

مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin