پیامک های خوب ومذهبی5

۱-حیاکلیدهمه خوبی هاست.۲-راستگویی امانت داری است.۳-درست اندیشی رستگاری
است.۴-مشورت پشتیبان گرفتن است.۵- ارزش هرکس به تخصص اوست۶-شوخی هیبت انسان رامی
کاهد۷-برترین جوانمردی شرم ازخداست۸-سپاس گذاری نعمت راافزون سازد۹- مرگ ابرازعشق
مخلوق به خداست۱۰-گذشت سرآمدنیکی هاست۱۱-ازدواج مدفن عشق است۱۱- ترس ازخداوند عبادت
است  ۱۲-برترین عبادت اخلاص است  ۱۳-خشم برزیردستان پستی است  ۱۴-تسلیم خداباشی
سلامت باشی  ۱۵-شهادتازعسل شیرین تراست  ۱۶-هرکه جاه طلب باشدهلاک گردد  ۱۷-تحمل
رنج ابله مایه عذاب روح است  ۱۸-پایان نگری نیمی ازمعیشت است  ۱۹-دشمن کوچک
وجودندارد  ۲۰-کم حرفی بزرگ ترین سرمایه است  ۲۱-شراب خواری همچون زنای علنی است 
۲۲-مرگ باعزت بهتراززندگی باذلت است ۲۳-مشورت کنیدتابه نتیجه مطلوب برسید  ۲۴-به
کسی اجازه سخن ندهیدتاسلام نکند  ۲۵-نیرومندآن است که برنفس خودغلبه کند 
۲۶-نیکوترین نیکی هاخوش اخلاقی است

/ 0 نظر / 4 بازدید