مقصودازغیبت امام

این موضوع:                 مقصودازغیبت امام

 

لازم به توضیح است که مرادازغیبت امام زمان علیه السلام آن نیست که حضرتش ازجامعۀ انسانی بیرون رفته ودرعالمی جدازندگی می کندکه هیچ کس اورانمی بیند،بلکه مقصودآن که دیده می شودولی به شخص وعنوانش اورانمی شناسند،چنانکه درخبراست((یَرَونَه ولایَعرِفونَه))مردم اورامی بینندولی نمی شناسندش یا((فَیری الناسَ ویَعرِفُهم ویَرونَه ولایَعرِفونَه))امام مردم رامی بیندومی شناسدولی آنها اورامی بینندامانمی شناسند.ولذادر

بعضی روایات آمده که چون امام آشکارشودمردم گویندمااوراپیش ازاین دیده بودیم.آری

مهدی منتظَرغایب وناشناخته است ولی درمیان اجتماعات مسلمین رفت وآمد دارد،وبه یاری وکارگشایی شیعیانش می پردازدودرماندگان راکمک وهدایت می فرمایدوبخوصوص در

اماکن متبرکه ومراسم حج حاضرمی شودولی شناخته نمی شود،اودراین ویژگی همانند

حضرت یوسف علیه السلام استکه به قرآن برادرانش وی رانشناختند.    

/ 2 نظر / 3 بازدید
احمد

وبلاگ خوبی داری.ایشالا موفق باشی