نشانه های امام زمان(عج)

نشانه های امام زمان         نام:محمد      نام اصلی امام زمان محمداست.    نام پدر:حسن عسکری   نام
مادر:نرجس      کنیه:ابوالقاسم-ابوجعفر      لقب:الحجه-مهدی-صاحب
زمان-قائم-منتظر-خلف صالح       صفات ویژه:سفیدپوست-قدمتوسط-خال درگونه راست
صورت-دیدگانش فرورفته-ابروهایش به طرف صورتش فروهشته-به نظرمی رسدکه عمردائم آن
حضرت چهل سال است                  برخی ازاحادیث می گویندکه آن حضرت بیشتراوقات
درمدینه وحجازاقامت دارند

/ 0 نظر / 3 بازدید