پیامک های خوب ومذهبی6

۱-امیددرایمان است۲-پشیمانی توبه است۳-انسانیت حقیقت است۴-حسدزندان روح است۵-بزرگی
درفروتنی است۶-جوانی بهارآرزوهاست۷-زورحق راپایمال می کند۸-بی تفاوت بودن ضعف
است۹-بردباری مانع خطرهااست۱۰-دنیاپستی می آورد۱۱-دل خزانه دارزبان است۱۲-امانت
داری ایمان است۱۳-رفتارهانتیجه تصمیم اند۱۴-هیچ دردی بدترازبخل نیست۱۵-بازرگان
ترسوازسودبی نصیب است۱۶-حیله فریب وخیانت درآتش است۱۷-آسایش آدمی درزندان کردن زبان
است۱۸-خدمت کردن توبه همسرت صدقه است

/ 0 نظر / 3 بازدید