علت غیبت امام زمان(عج)

                                        علت غیبت

باری سخن دربارهء علت غیبت امام دوازدهم بود،ودیدیم که درآن توقیع

ازاین سوال نهی شده.اینک گوییم که این پاشخ هرچندبطورکلی صحیح وسنجیده است،وظاهرابرابردرک پرسنده گفته شده،اما دراخباردیگری که

ازائمه رسیده سببی چندبرای غیبت آمده که مهمترین آنها خوف ازقتل است به دست ظالمان،واین واقعیتی است که تاریخ تشیع-ازسرگذشت نخستین امام تایازدهمین آنها-گواه آن است.دراین باب احادیث متعددی

نقل شده که نمونه ای ذکرمی شود:

زراره می گویدازحضرت صادق علیه السلام شنیدم که می گفت:بی شک برای امام قائم علیه السلام پیش ازآنکه قیام کند[وانقلاب فراگیرش آشکارگردد]غیبت ونهان زیستی است.پرسیدم به چه علت؟

حضرت پاشخ داد:((هماناکه اوبیم داد-وبادست به شکمش اشاره کرد-

یعنی بیم ازکشته شدن)).

درتوضیح وتعلیل این گونه روایات گوییم:ستمگری حاکمان غاصب وستم پذیری امت موجب شدکه ظالمان وطاغوتهاقدرت یابندوبرای تحکیم این قدرت وازدست نرفتن سلطنتشان،به نابودی مصلحان وحق طلبان دست یازند.درطی اجرای این برنامهءظالمانهءطاغوتی بودکه یازده امام برحق

که جانشینان واقعی رسول اکرم بودندمحبوس ومقتول شدند،وصدهاشیعه وپیرودوستدارشان نیزدرهرعصروزمانی به فجیع ترین شکلی ازدم تیغ گذشتند،وصفحات سپیدتاریخ تشیع راباخون پاک خودامضاءکردند.

بنابراینبااندک تامل دررویدادهای گذشته درمی یابیم آخرین حجت خدا

برای حفظ جانش جزنهان زیستی وغایب شدن ازدیدگان راهی نداشت.بیان دیگرکیفرکردارچنان جامعه ای ونبودن آمادگی عمومی،سبب شدحجت خدا-باهمهءاندوه وناراحتی که ازبی عدالتیهادارد-به امرپروردگار

پنهان شود،ناروزی که جوامع بشری ازهمه جاوهمه کس وتمام رژیمها

وروش های حکومتی به ستوه آیندوظلم وجورکاملاجهان رافراگیرد،وزمینهء

مساعداجتماعی فراهم آید،آنگاه ظهورکند،وبه اصلاحات انقلابی واساسی درسطح جهان دست زند،وآنچه آرزوی همهءعدالت خواهان بود

تحقق بخشد.

فقیه بزرگوارشیخ طوسی نیزعلت غیبت راهمین بیم ازقتل می داندومی گوید:که اگرجزاین باشدپنهان شدنش روانیست.امامشقات واذیتهایی

که درراه خداازمردم خواهددیدآنهاراتحمل می کند،زیراموجب ترفیع درجات

ائمه وپیمبران می شود.سپس به پاسخ اشکالی مقدّرمی پردازدکه خلاصه اش این است:

اگرگفته شود:چراخدامانع ازقتل امام نمی شود؟گوییم:منعی که منافی

باتکلیف واختیارآدمی نباشد،همان نهی ازمخالفت باامام وامربه پیروی

ویاری اوست،که کارخداست وانجام گرفته.امامانع شدن وبازداشتن

قهری بین امام وکسانی که قصدکشتن اورادارند،بااختیاروتکلیف و

واداشتن به کاری اختیاری،شایستگی یافتن برای پاداش وثواب است،

والبته منع اجباری بااین منافی است،وگاه چنان جلوگیری ومنع جبری،

موجب فسادمی شود،بنابراین ازخدای سبحان روانیست.

همچنین بعدازبحثهایی چنددراین زمینه می گوید:علت غیبت امام همان خوف ازقتل است،امااخباری که دلالت برمشقات شیعه درعصرغیبت

وامتحان آنهادارد،بیان اوضاعی است که پیش خواهدآمدوواقعیاتی که قهراٌرخ می دهد،وشیعه باصبرواستقامت وانجام دادن وظایف شرعی اش

به کمالات روحی وثواب اخروی نایل خواهدشد،نه اینکه سبب اصلی غایب شدن امام ابتلای شیعه باشد.یعنی امتحان وابتلای شیعه پیامدونتیجۀ قهری غیبت امام است نه علت اصلی آن.

پایان باتشکرازدیدن این متن

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد رضا مهدی زاده

سلام.ممنون از وبلاگ قشنگ و زیباتون .امیدوارم این زیبایی و موفقیت پا بر جاباشد.در ضمن خوش حال می شوم به وبلاگم بیایید و تولبارم و وبلاگم را ببینید .در ضمن اگر امدید در قسمت انتخاب وبلاگ برتر به من حتما رای بدهید.با تشکر