# حضرت_مهدی(عج)

چندنمونه ازاتفاقات آخرالزمان

1-مظلومیت اسلام۲.مظلومیت قرآن۳.مظلومیت ولایت۴.فقروگرسنگی۵.فسادوفحشا۶.ظلم وزورگویی۷.بیهودگی وغفلت۸.بروزبیماری هاومرگ ناگهانی۹.جهل ونادانی وعدم دسترسی به منبع حقیقی علم۱۰.پیدایش بدعت هاوخرافات ولغویات
/ 0 نظر / 19 بازدید