علت محرومیت ازتشرف نزدامام زمان(عج)

منشامحرومیت ازملاقات باامام زمان(عج)پرده وحائلی (پرده)است که خودماایجاد

کرده ایم باگناهانی که می کنیم باعث شده تانتوانیم آن حضرت راببینیم درصورتیکه

حضرت ناظربراعمال مااست وعلت دیگرآن این است که امتحاناتی که ازطرف حضرت

ازماگرفته می شودشایدنتوانسته ایم امتحان راآن طورکه حضرت می خواستندپس

بدهیم پس بیاییدباتقواوصبربرمشیت الهی دوباره دراین امتحان شرکت کنیم

که انشاالله پیروزبشویم والسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته

نویسنده:مهدی محمدعلی تبار

/ 0 نظر / 3 بازدید